Μέλη Ινστιτούτου

Εγγεγραμμένα μέλη

Το σωματείο αποτελείται από μέλη τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη του σωματείου εγγράφονται όσοι – φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει μέλος του σωματείου, υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, το οποίο εξετάζει την αίτηση και, αν διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του καταστατικού και του νόμου στο πρόσωπο του, δέχεται την αίτηση.

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του σωματείου και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις γιά κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση και αφορά το σωματείο. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού ΕΥΡΩ τριάντα (30) για ετήσια συνδρομή προς το σωματείο, δυνάμενη ν’ αναπροσαρμοσθεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους προς το σωματείο και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου.

Υπηρεσίες προς εγγεγραμμένα μέλη

Συνέδρια

Γίνετε μέλος και παρακολουθήστε συνέδρια πάνω στην Αναλυτική και Δικαστική Γραφολογία.

Σεμινάρια

Το ινστιτούτο διοργανώνει ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Διαδραστικά  Εργαστήρια

Γίνετε μέλος και παρακολουθήστε διαδραστικά επιμορφωτικά εργαστήρια πάνω στην Αναλυτική και Δικαστική Γραφολογία.

Ενδιαφέρομαι να γίνω μέλος

Πραγματοποιούνται εγγραφές νέων μελών που ενδιαφέρονται για την επιστήμη της Γραφολογίας.

Για εγγραφές νέων μελών – Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Ελληνικού Ινστιτούτου γραφολογίας 210.6560546